Belangenconflicten

Het bedrijf is zich bewust van de noodzaak dat het zijn diensten moet verstrekken met zorg, kennis van zaken en nauwkeurigheid en dat het steeds moet optreden in het belang van de klant. Het bedrijf neemt alle redelijke stappen om eventuele belangenconflicten tussen het bedrijf en de klant of tussen klanten onderling te identificeren. Als basisprincipe stelt het bedrijf het belang van de klant boven eender welk ander belang.

Gebaseerd op de aard van de diensten die het verstrekt, identificeerde het bedrijf de onderstaande situaties die eventueel tot een belangenconflict kunnen leiden. Het bedrijf heeft gedragslijnen en procedures geïmplementeerd om deze situaties te vermijden. Het bedrijf beschikt eveneens over gedragslijnen en procedures die potentiële belangenconflicten trachten te detecteren zodat deze vermeden kunnen worden of zodat er opgetreden kan worden in het belang van de klant. Zouden deze organizatorische voorzorgen niet voldoende blijken zodat er opgetreden kan worden in het belang van de klant, dan zal het bedrijf, vooraleer het voor de klant optreedt, de klant inlichten betreffende de aard van het belangenconflict en, indien van toepassing, de reden van het belangenconflict. Deze mededeling kan algemeen van aard zijn.

(a) Het bedrijf kan een financiële opbrengst realiseren of een financiële kost vermijden ten nadele van de klant. Het bedrijf bevindt zich niet routinematig in situaties van deze aard. Elke potentiële situatie van deze aard moet aan de bedrijfsleiding gerapporteerd worden zodat opgetreden kan worden op basis van de toepasbare wetten en regels.

(b) Het bedrijf heeft een belang in de uitkomst van een dienst die het verstrekt aan de klant of een transactie die het uitvoert in naam van de klant, en dit belang verschilt van het belang in de uitkomst van de klant. Het bedrijf verschaft geen beleggingsadvies waarbij klanten voorgesteld wordt te beleggen in bepaalde financiële instrumenten op korte of lange termijn.

(c) Het bedrijf heeft een financiële of andere motivatie om het belang van de ene klant of klantengroep boven het belang van de andere klant of klantengroep te stellen. Het bedrijf splitst klanten niet op in klantengroepen op basis van criteria zoals ordervolume of rekeninggrootte (b.v. platinum, goud, zilver en brons klanten). Alle klanten hebben toegang tot alle diensten en alle financiële instrumenten die deel uitmaken van het gamma van het bedrijf. Elk order wordt op dezelfde manier verwerkt volgens dezelfde procedures. Alle klanten genieten van dezelfde prijsvorken (spreads) en worden dezelfde commissies aangerekend, tenzij ze van een normale volumekorting genieten. Alle klanten hebben toegang tot dezelfde service desk en elk verzoek of elke vraag wordt opgevolgd aan de hand van dezelfde procedure.

(d) Het bedrijf oefent dezelfde activiteiten uit als de klant. Het bedrijf oefent niet dezelfde activiteiten uit als de klant. Het bedrijf heeft geen "proprietary trading" activiteit.

(e) Het bedrijf ontvangt of zal ontvangen van een andere partij dan de klant een verloning gerelateerd aan het verstrekken van de dienst aan de klant, en dit in de vorm van geld, goederen of diensten, die verschillen van de normale commissie of honorarium voor deze dienst. Het bedrijf heeft geen contractuele relatie met leveranciers of andere partijen die resulteren in dit type van verloningen van financiële of andere aard.

Elke andere (potentiële) situatie waar een belangenconflict mogelijks aan de orde is dient gerapporteerd te worden aan de bedrijfsleiding zodat opgetreden kan worden op basis van de toepasbare wetten en regels.